Loading...

Wyszukaj

publikacja

publikacje dostępne są na

Economic publishing platform

Catallaxy
Catallaxy

Redaktor naczelny: dr Ilona Pietryka

email: catallaxy@catallaxy.pl

e-ISSN 2544-090X

DOI 10.24136

częstotliwość: półrocznik

język: polski, angielski

 

Czasopismo dostępne na Economic Publishing Platform

STRONA CZASOPISMA

– Catallaxy–

Od 2017 roku, artykuły zgłaszane na konferencję Problemy gospodarki światowej publikowane są w czasopiśmie Catallaxy.

– Tom V/–

Pietryka, I. (red.). (2016). Problemy Gospodarki Światowej. tom VI. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych. ISBN 978-83-65605-00-9, ss. 194.

Michał Moszyński

Przedmowa

Ilona Pietryka

Wprowadzenie

Część I. Wybrane aspekty wzrostu gospodarczego we współczesnej gospodarce światowej

Michał Wiliński

Analiza wpływu czynników związanych z gospodarką opartą na wiedzy na PKB Polski

Piotr Wiśniewski

Znaczenie techniki w rozwoju państw a problem dualizmu globalnej gospodarki

Przemysław Cieślak

Perspektywy wzrostu gospodarczego Afryki

Michał Litwiński

Polityka kształtowania cen energii elektrycznej a jakość życia w Polsce

Część II. Zjawiska na rynkach finansowych współczesnej gospodarki światowej

Kamil Pastor

Koncepcja cykli finansowych i rekomendowane zmiany w polityce gospodarczej

Paweł Pisany

Jednolity Mechanizm Nadzorczy jako odpowiedź na kryzys bankowy — analiza ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski

Anna Wiśniewska

Alternatywne kryptowaluty

Część III. Polityka fiskalna a strategie podatkowe przedsiębiorstw

Andrzej Pestkowski

Zróżnicowanie obciążeń fiskalnych pomiędzy państwami Unii Europejskiej jako źródło oportunizmu, pokusy nadużycia i nieproduktywnej przedsiębiorczości

Agata Iwasiuk

Problem unikania opodatkowania przez korporacje transnarodowe — skala zjawiska i jego skutki dla gospodarki

Część IV. Bezrobocie a problem z obsadzeniem wolnych etatów

Michał Ludwikowski

Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży w Niemczech, Austrii i Wielkiej Brytanii

Sylwia Nadolna

Zarządzanie talentami w warunkach globalizacji jako wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw

Część V. Wybrane problemy integracji europejskiej

Dawid Jabkowski, Ewa Stawicka

Perspektywy przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej

Bartłomiej Bajan

Makroekonomiczne skutki wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń innych państw

Tom V|
Tom V|

Monografia dostępna na Economic Publishing Platform

PDF
Tom V
Tom V

Monografia dostępna na Economic Publishing Platform

PDF

– Tom V–

Pietryka, I. (red.). (2015). Problemy Gospodarki Światowej. tom V. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych. ISBN 978-83-937843-27-1, ss. 130.

Michał Moszyński

Przedmowa

Ilona Pietryka

Wprowadzenie

Część I. Rola międzynarodowych układów integracyjnych w globalnej gospodarce

Agnieszka Drews

Wpływ Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku na rozwój wymiany międzynarodowej

Amanda Murańska

Pozycja państw BRIC we współczesnej gospodarce światowej

Część II. Różnice rozwojowe a wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej

Agata Gadek

Dysproporcje społeczno-ekonomiczne w państwach Unii Europejskiej

Dominik Sadłakowski

Skutki asymetrii gospodarczej państw Unii Europejskiej w kontekście przepływów kapitałowych

Część III. Globalna polityka surowcowo-energetyczna

Katarzyna Idźkowska

Globalne problemy surowcowo-energetyczne oraz ich konsekwencje dla Polski

Michał Wiliński, Agnieszka Wilińska

Gospodarka Rosji w obliczu światowego spadku cen ropy naftowej

Część IV. Ceny międzynarodowe i waluty bez granic

Andrzej Pestkowski

Zróżnicowanie cenowe globalnych produktów pomiędzy krajami na przykładzie rynków handlu elektronicznego w kontekście regulacji unijnych

Anna Wiśniewska

Bitcoin jako waluta wirtualna

– Tom /V–

Kuczmarska, M., i Pietryka, I. (red.). (2014). Problemy Gospodarki Światowej. tom IV. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych. ISBN 978-83-937843-3-2, ss. 260.

Michał Moszyński

Przedmowa

Magdalena Kuczmarska, Ilona Pietryka

Wprowadzenie

Część I. Rynek finansowy a współczesna gospodarka

Radosław Ślosarski

Wpływ wybranych instrumentów finansowych na światowe rynki gospodarcze

Jarosław Pawłowski

Obligacje we współczesnej gospodarce

Łukasz Topolewski

Przejrzystość polityki pieniężnej wybranych banków centralnych

Monika Dankiewicz, Sonia Korytkowska, Wioleta Lewandowska

Wpływ agencji ratingowych na gospodarkę światową

Część II. Państwo, wolność, rynek

Daniel Setcki

Przykłady ograniczeń wolności gospodarczej w Polsce

Michał Ziółkowski

Kierunki rozwoju polityki energetycznej Unii Europejskiej

Karolina Oszwa, Olexandr Petushyns'ky

Ekologiczne następstwa działalności człowieka – poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków (doświadczenia amerykańskie, prognozy dla Polski)

Część III. Rozwój gospodarczy i jego zaburzenia

Andrzej Geise

Analiza zbieżności cykli koniunkturalnych gospodarki polskiej oraz rynku ropy naftowej w latach 2000-2013

Bartosz Totleben

Determinanty wzrostu gospodarczego

Michał Litwiński

Rola państwa w osiąganiu wysokiego wzrostu gospodarczego. Porównanie doświadczeń Indii i Pakistanu

Sandra Rataj

Klimat inwestycyjny w Indiach

Anna K. Nowak

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji jako przejaw globalizacji

Część IV. Sytuacja demograficzna i rozwój przedsiębiorstw

Natalia Przybylska

Kondycja polskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw w dobie globalizacji

Maja Żychlewicz

CSR jako narzędzie obrony przed negatywnymi skutkami globalizacji

Kamila Rybicka

Problemy demograficzne w Polsce i wybranych krajach UE

Marta Kuc

Konwergencja społeczna w Europie

Tom |V
Tom |V

Monografia dostępna na Economic Publishing Platform

PDF
Tom |||
Tom |||

Monografia dostępna na Economic Publishing Platform

PDF

– Tom /// –

Kuczmarska, M., i Pietryka, I. (red.). (2013). Problemy Gospodarki Światowej. tom III. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu, Instytut Badań Gospodarczych. ISBN: 978-83-62049-23-3, ss. 183.

Michał Moszyński

Przedmowa

Magdalena Kuczmarska, Ilona Pietryka

Wprowadzenie

Część I. Obecny kształt i przyszłość międzynarodowego rynku finansowego

Mariusz Kapuściński, Radosław Kotkowski

Wpływ 3-letnich długoterminowych operacji refinansujących Europejskiego Banku Centralnego na gospodarkę strefy euro

Rafał Rybacki

Racjonalna nieracjonalność inwestorów – wpływ działań inwestorów na efektywność rynku kapitałowego

Justyna Kłobukowska

Rynki finansowe wobec zmian demograficznych

Część II. Czynniki wzrostu gospodarczego w gospodarce światowej

Joanna Krawczyk

Ekonomia a państwo – wpływ wolności ekonomicznej na wzrost gospodarczy

Katarzyna Brzoska, Aleksandra Lewandowska

Wzrost gospodarczy w dobie zrównoważonego rozwoju

Jakub Kozłowski

Konwergencja realna dojrzałych gospodarek strefy euro. Czy unia gospodarczo-walutowa rzeczywiście przyczynia się do wyrównywania poziomu życia jej mieszkańców?

Część III. Trendy inwestycyjne w globalnej gospodarce

Sandra Rataj

Prawne aspekty bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Indiach

Magdalena Kuczmarska

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne typu greenfield i brownfield w Polsce w latach 2003-2011

Krzysztof Skieresz

Inwestycje na rynku złota w Polsce

Część IV. Wymiar moralny i fundamenty etyczne współczesnego kapitalizmu

Bartłomiej Perekitko

Rynek usług hazardowych – wolny rynek czy interwencja państwa?

Ewa Wilmanowicz

Rola mediów społecznościowych we współczesnej gospodarce światowej

Nota o Autorach

– Tom // –

Kuczmarska, M., i Pietryka, I. (red.). (2011). Problemy Gospodarki Światowej. tom II. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu. ISBN 978-83-62049-13-4, ss. 231.

Michał Moszyński

Przedmowa

Magdalena Kuczmarska, Ilona Pietryka

Wprowadzenie

Część I. Kryzys gospodarczy XXI wieku – wybrane aspekty

Jakub Wołoszyn

Austriackie wyjaśnienie kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych w 2007 roku

Ewa Wilmanowicz

Kryzys gospodarczy XXI wieku – załamanie na miarę Wielkiego Kryzysu czy nieunikniona faza cyklu koniunkturalnego?

Natalia Maćkowiak

Próba oceny zmian dotyczących polityki fiskalnej i nadzoru finansowego zaproponowanych w Wielkiej Brytanii w wyniku kryzysu finansowego

Felix Christian Buss, Sławomir Kuźmar

Efektywność i prognoza zwrotu z rynku walutowego podczas kryzysu w latach 2007-2010

Część II. Stabilizatory i destabilizatory wzrostu gospodarczego

Radosław Kotkowski

Analiza czynników determinujących globalny wzrost cen żywności w okresie 01.2010-03.2011

Marcin Moks

Poszukiwanie równowagi pomiędzy stabilnością finansową a dobrobytem w reformach systemów emerytalnych w Szwecji i Niemczech

Adrian Burda

Źródła wahań zatrudnienia i aktywności zawodowej w Polsce. Analiza w ramach wektorowego strukturalnego modelu korekty błędem (SVECM)

Joanna Schmidt, Natalia Sycz

Efekty wprowadzenia małego ruchu granicznego na pograniczu polsko-ukraińskim

Część III. Trendy we współczesnej gospodarce globalnej a konkurencyjność przedsiębiorstw

Marek Kołatka

Zrównoważony i trwały rozwój – warunek przetrwania czy szansa dla współczesnych przedsiębiorstw?

Paweł Brzustewicz

Identyfikacja oraz analiza związku pomiędzy społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa i kulturą organizacyjną

Krzysztof Skieresz

Rola korporacji transnarodowych w rozwiązywaniu współczesnych problemów świata

Michał Batkowski, Mateusz Mielcarek

Jakość usług bankowych w Inowrocławiu

Część IV. Wpływ technologii na rozwój i funkcjonowanie gospodarek

Katarzyna Mrowca

Transfer technologii opartej o GPGPU na przykładzie przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych

Martyna Stepa

Wpływ zastosowania technologii e-zdrowia na ograniczenie skutków starzenia się społeczeństwa

Część V. Przesłanki współpracy gospodarczej we współczesnym świecie

Sandra Rataj

Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej na rzecz Afryki Subsaharyjskiej

Jakub Gorczyński

Wpływ systemu certyfikacji fairtrade na rozwój krajów najbiedniejszych – alternatywa dla wolnego handlu?

Nota o Autorach

Tom ||
Tom ||

Monografia dostępna na Economic Publishing Platform

PDF
Tom |
Tom |

Monografia dostępna na Economic Publishing Platform

PDF

– Tom / –

Kuczmarska, M., i Pietryka, I. (red.). (2010). Problemy Gospodarki Światowej. tom I. Toruń: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu. ISBN 978-83-62049-04-2. ss. 396.

Michał Moszyński

Przedmowa

Magdalena Kuczmarska, Ilona Pietryka

Wprowadzenie

Część I. Proces globalizacji we współczesnej gospodarce

Diana Skrok

Globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki

Aleksander Kowalski

Błędy w procesie globalizacji i ich skutki

Maciej Horodecki

Myśl globalnie działaj lokalnie – możliwości regionu w zglobalizowanej gospodarce

Część II. Wyczerpalność surowców naturalnych oraz problemy demograficzne jako wyzwania globalne współczesnego świata

Natalia Kasztelan

Współczesny rynek ropy naftowej

Tomasz Waśko

Pozycja Rosji na światowym rynku surowców energetycznych

Marta Stachowiak

Uchodźstwo w Polsce – problem adaptacji i co dalej?

Zuzanna Rataj

Migracje w krajach byłego Związku Radzieckiego

Część III. Międzynarodowe przepływy kapitału, technologii i wiedzy naukowo-technicznej

Marta Mączyńska

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie na świecie w czasach globalnego kryzysu finansowego

Magdalena Kuczmarska

Korporacje transnarodowe – miejsce największych w gospodarce światowej

Łukasz Nizio

Offshoring R&D jako forma transferu technologii w gospodarce globalnej

Adam Janiszewski, Marek Sergiel

Transfer technologii ze sfery B+R do przemysłu na przykładach Polski i USA

Kinga Korniejenko

Możliwości dofinansowania transferu technologii i wiedzy naukowo-technicznej z jednostek naukowo-badawczych do sektora MSP w Polsce

Część IV. Przemiany zachodzące we współczesnej gospodarce

Anna Śleszyńska-Świderska

Zjawisko ucieczki od podatków a wzrost gospodarczy

Jarosław Bielicki

Szara strefa w krajach transformacji ustrojowej

Maciej Grodzicki

Reformy systemów emerytalnych w Europie Środkowo-Wschodniej wobec przemian demograficznych. Między repartycyjną a kapitałową metodą finansowania

Katarzyna Niziołek

Reforma stosunków własnościowych dotyczących ziemi sposobem podniesienia produktywności sektora rolnego w krajach nierozwiniętych. Studium przypadku Etiopii

Alicja Kalinowska, Sylwia Przechodzka

Pomoc rozwojowa dla inwestycji w kapitał ludzki w państwach Afryki Subsaharyjskiej

Część V. Współczesny międzynarodowy rynek finansowy

Magdalena Drapała

Wpływ procesu globalizacji na zmiany zachodzące w działalności bankowej oraz regulacjach z nią związanych

Anna Stocka

Słabości nadzoru i regulacji rynków finansowych wobec międzynarodowego kryzysu finansowego XXI wieku

Przemysław Murawski

Globalny nadzór finansowy

Łukasz Jędrzejczak

Polityka pieniężna wobec globalnego kryzysu finansowego

Ilona Pietryka

Krótkoterminowe papiery dłużne

Natalia Maćkowiak

Gorączka spekulacji na rynkach finansowych w świetle teorii powstawania baniek spekulacyjnych

Anna Płoszaj

Niezależność banku centralnego a inflacja w państwach transformujących się

Część VI. Międzynarodowa polityka handlowa

Dominika Papuda

Instytucje wspierania eksportu na przykładzie amerykańskiego Export-Import Banku

Jagoda Jakubowska

Wybrane aspekty rozwoju międzynarodowego handlu usługami w dobie globalizacji

Katarzyna Miedzińska

Ceny transferowe w transakcjach międzynarodowych

Katarzyna Lichwa

Analiza preferencyjnych bloków handlowych jako systemu ekonomicznego wykluczenia w gospodarce globalnej

Część VII. Metody ekonometryczne w ekonomii

Adrian Burda

Wykorzystanie badania koniunktury przemysłowej GUS do prognozowania zmian wielkości produkcji sprzedanej przemysłu

Maciej Beręsewicz

Imputacja jako sposób rozwiązywania problemów braków danych

Nota o Autorach