Loading...

Wyszukaj

konferencja

VIII ogólnopolska konferencja naukowa

20.04.2018

– Cel konferencji –

Organizatorami konferencji z cyklu Problemy gospodarki światowej są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika związani z toruńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Instytutem Badań Gospodarczych oraz pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Adresowana jest ona do młodych ekonomistów, w szczególności studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych, finansowych i nauk o zarządzaniu. Zamysłem konferencji jest stworzenie uczestnikom okazji do wymiany poglądów oraz pogłębienia wiedzy zdobywanej w trakcie studiów.

Konferencja, do udziału w której zachęcamy jest ósmą z cyklu konferencji pod wspólnym tytułem Problemy gospodarki światowej. Wyrażamy nadzieję, że spotkanie to po raz kolejny stanie się źródłem inspiracji i sposobnością do wyszlifowania warsztatu naukowego, będąc jednocześnie szansą na nawiązanie współpracy w ramach studenckich kół naukowych.

Przewidujemy opublikowanie artykułów w czasopiśmie Catallaxy oraz w postaci elektronicznej jako Institute of Economic Research Working Papers indeksowane w międzynarodowej bazie RePec EconPapers EconPapers oraz Google Scholar.

W poprzednich edycjach konferencji (I-VII) artykuły publikowane były w monografii Problemy Gospodarki Światowej, również indeksowanej w międzynarodowej bazie RePec EconPapers EconPapers oraz Google Scholar. Monografia dostępna jest na Economics Publishing Platform.

- Tematyka konferencji -

Gwałtowny rozwój gospodarczo-cywilizacyjny XX wieku przyczynił się nie tylko do wzrostu współzależności między gospodarkami poszczególnych państw, lecz również do umiędzynarodowienia problemów z nim związanych. Wydarzenia z przełomu lat 60. i 70. spowodowały wyraźny wzrost zainteresowania zagrożeniami wynikającymi z procesu globalizacji uprzednio niedostrzeganych lub nieistniejących.

Problemy globalne to zagadnienia, które odnoszą się do całej gospodarki światowej i do całej ludzkości, a ich skala ma charakter ponadnarodowy, ponadregionalny. Powyższa tematyka rodzi wiele dylematów, które powinny być poddane dyskusji naukowej. W związku z tym proponujemy następujące zagadnienia:

 • współczesna gospodarka światowa (jej istota i struktura);
 • międzynarodowy handel towarowy;
 • międzynarodowy handel usługami;
 • kształtowanie się cen we współczesnym świecie;
 • zagraniczna i międzynarodowa polityka handlowa;
 • międzynarodowe przepływy kapitałowe we współczesnej gospodarce światowej;
 • migracje pracowników w skali międzynarodowej;
 • współczesny transfer technologii i wiedzy naukowo-technicznej;
 • współczesny międzynarodowy system walutowy;
 • współczesny międzynarodowy rynek finansowy;
 • wahania koniunkturalne we współczesnej gospodarce;
 • procesy międzynarodowej integracji gospodarczej i ich znaczenie dla gospodarki globalnej;
 • globalizacja we współczesnej gospodarce światowej i jej skutki;
 • problemy globalne współczesnego świata (wyczerpalność surowców naturalnych, ekologiczne następstwa działalności człowieka, problemy demograficzne, problem głodu).

- Informacje organizacyjne -

 • Konferencja odbędzie się w 20 kwietnia 2018 roku (piątek) w Nowej Sali Rady Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK (ul. Gagarina 13A).
 • Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej.
 • Organizatorzy przewidują następujące opcje zgłoszenia na konferencję:
  • uczestnictwo w obradach konferencyjnych wraz z publikacją,
  • publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji,
  • uczestnictwo w konferencji bez publikacji.
 • Konferencja odbywać się będzie w języku polskim. W zależności od zainteresowania Uczestników organizatorzy przewidują przeprowadzenie wybranych sesji w języku angielskim.
 • Podczas konferencji zostaną zaprezentowane wybrane artykuły.
 • Prelegenci powinni przygotować 15 minutową prezentację z wykorzystaniem PowerPoint (wersja dowolna) lub PDF i przesłać ją organizatorom z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zapewnienia sprawnego przebiegu wystąpień w trakcie obrad.

- Publikacja -

 • Organizatorzy przewidują utrwalenie wyników konferencji w dwojaki sposób:
 • Szczegółowe informacje odnośnie publikacji zamieszczone są na stronie internetowej czasopisma Catallaxy.

- Terminy -

 • 30 marca 2018 rok– termin zakończenia rejestracji online Uczestników oraz wniesienia opłaty konferencyjnej;
 • 17 kwietnia 2018 rok – termin przesyłania prezentacji multimedialnej (na adres pgs@problemygospodarki.pl);
 • 7 maja 2018 rok – termin nadsyłania artykułów w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej czasopisma Catallaxy.

- Koszt -

 • W zależności od preferencji Uczestników koszt konferencji kształtuje się następująco:
  • 350 PLN – koszt pełnego uczestnictwa w obradach konferencyjnych wraz z publikacją;
  • 250 PLN – publikacja artykułu bez uczestnictwa w konferencji;
  • 100 PLN – uczestnictwo w konferencji bez publikacji.
 • Istnieje możliwość wystawienia rachunku.
 • E-faktura pro forma zostanie wysłana do każdego uczestnika niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia.

- Organizatorzy -

 

Opieka naukowa konferencji

dr Adam P. Balcerzak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Michał Moszyński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Organizacyjny

dr Ilona Pietryka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - przewodnicząca

dr Sławomir Kuźmar, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Bartosz Totleben, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

mgr Mariusz Kapuściński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Konferencja objęta została Programem Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Powstał on z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz Biura Informacji Kredytowej i obecnie realizowany jest w ponad 125 polskich uczelniach. Swoim zasięgiem obejmuje całą Polskę i zapewnia dotarcie do tysięcy studentów oraz nauczycieli akademickich. Misją programu jest podnoszenie poziomu wiedzy o rynku finansowym, przedsiębiorczości oraz zarządzaniu biznesem poprzez rozwój współpracy sektora finansowego i biznesu ze szkołami wyższymi. Projekt realizowany jest w przeświadczeniu, że połączenie doświadczeń dydaktycznych i naukowych z wiedzą praktyczną pozwoli na lepsze przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłej pracy zawodowej.

Strona Programu NZB: www.nzb.pl